Có 1 kết quả:

tội nhân

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Kẻ làm lỗi, phạm pháp. Truyện Nhị độ mai : » Tội nhân ai dễ có quyền dám dong «.