Có 1 kết quả:

tội danh

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tên gọi được định sẵn để chỉ từng loại lỗi nặng — Tên của kẻ phạm pháp.