Có 1 kết quả:

tội tình

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Phạm lỗi và bị trừng phạt. Đoạn trường tân thanh : » Đầu xanh đã tội tình gì « — Điều lỗi. Truyện Hoa Tiên : » Sương gieo để chịu biết bao tội tình «.