Có 1 kết quả:

bãi thị

1/1

bãi thị

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

bãi thị