Có 1 kết quả:

bãi dịch

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Không cho làm việc nữa, như bãi chức.