Có 1 kết quả:

bãi chức

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Bỏ chức vụ đi. Như Cách chức.