Có 1 kết quả:

la bố

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Bày ra, giăng ra.