Có 1 kết quả:

la hán

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tiếng nhà Phật chỉ vị Tỉ-khâu tu hành đắc đạo, ở dưới bậc Bồ-tát.

Một số bài thơ có sử dụng