Có 1 kết quả:

la bàn

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Dụng cụ chỉ hướng, có kim nam châm, luôn chỉ hướng nam. Còn gọi là Địa bàn.