Có 1 kết quả:

mĩ đức

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nết đẹp, nết tốt.