Có 1 kết quả:

mĩ mạo

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Mặt mày đẹp đẽ.