Có 1 kết quả:

linh dương

1/1

linh dương

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

con linh dương

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tên một loài dê núi ( sơn dương ), sừng dài, cong về đằng sau, chạy cực nhanh, leo núi giỏi.