Có 1 kết quả:

quần tam tụ ngũ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Túm năm tụm ba.