Có 1 kết quả:

quần hoá

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Trở thành giống với người trong bọn.