Có 1 kết quả:

quần quý

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chỉ chung những người anh em của mình. Như: Chư đệ.