Có 1 kết quả:

quần cư

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Họp lại mà ở đông đảo.