Có 1 kết quả:

quần phong

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Dãy núi. Nhiều trái núi gần nhau.