Có 1 kết quả:

quần đảo

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Vùng có nhiều đám đất nổi lên ngoài biển.