Có 1 kết quả:

quần tâm

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Lòng dạ chung của đám đông.