Có 1 kết quả:

quần tính

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tính chất sống chung thành xã hội ( Sociabilité ).