Có 1 kết quả:

quần tình

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Như Quần tâm 羣心.