Có 1 kết quả:

quần hồ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Bầy chồn cáo. Chỉ bọn tiểu nhân.