Có 1 kết quả:

quần lập

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đứng thành bầy. Đứng đông.