Có 1 kết quả:

quần tụ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Như Quần tập 羣集.