Có 1 kết quả:

quần phương

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chỉ chung các loài hoa.