Có 1 kết quả:

quần chúng

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chỉ chung cho mọi người trong xã hội.