Có 1 kết quả:

quần nghị

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tụ họp bàn bạc — Lời bàn bạc của đám đông, của nhiều người.