Có 1 kết quả:

quần hiền phú tập

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tên một tập Phú bằng chữ Hán, do Hoàng Sằn Phu, Danh sĩ đời Lê sưu tập, tựa viết năm 1457 của Nguyễn Thiên Túng, gồm các bài phú của các danh sĩ Trần mạt Lê sơ.