Có 1 kết quả:

quần hùng

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chỉ chung những người tài giỏi hơn đời, đang cùng nhau làm việc gì — Chỉ chung những nước lớn mạnh đang tranh chấp với nhau.