Có 1 kết quả:

quần phi

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Bay từng đàn.