Có 1 kết quả:

quần lê

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chỉ chung dân chúng trong nước.