Có 1 kết quả:

nghĩa dũng

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Lòng dạ mạnh mẽ, không biết sợ, và ăn ở theo đạo phải.