Có 1 kết quả:

nghĩa vụ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Phần việc của mình, mà mình phải làm tròn để đúng theo đạo phải.