Có 1 kết quả:

nghĩa hữu

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Bạn bè chơi thân với nhau vì đạo phải.