Có 1 kết quả:

nghĩa hoà đoàn

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tên một đoàn thể hoạt động bí mật tại Trung Hoa vào đời Thanh, nổi dậy tại Thiên tân năm 1899, chủ trương Phù Thanh diệt Dương.