Có 1 kết quả:

nghĩa địa

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Miếng đất được lập ra vì đạo phải, để chôn cất người chết, trường hợp gia đình người chết không có đất riêng để chôn.