Có 1 kết quả:

nghĩa đệ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Người em trong đạo phải, tức em nuôi — Tiếng gọi người bạn thân, nhỏ tuổi hơn mình, coi như em.

Một số bài thơ có sử dụng