Có 1 kết quả:

nghĩa mẫu

1/1

nghĩa mẫu

phồn thể

Từ điển phổ thông

mẹ nuôi

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

mẹ nuôi.