Có 1 kết quả:

nguyên dương

1/1

nguyên dương

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

dê rừng núi Anpơ