Có 1 kết quả:

phần dương

1/1

phần dương

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

con tinh đất