Có 1 kết quả:

vũ trùng

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Con vật có lông vũ. Chỉ chung loài chim gà.

Một số bài thơ có sử dụng