Có 1 kết quả:

ông trọng

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Ngày xưa gọi tượng đồng hoặc tượng đá là “ông trọng” 翁仲. Đời Ngụy Minh Đế 魏明帝 đúc hai người bằng đá để ngoài cửa tư mã 司馬 gọi là “ông trọng”. Vì thế đời sau mới gọi các ông phỗng đá là “ông trọng”.

Một số bài thơ có sử dụng