Có 1 kết quả:

ông cô

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cha chồng và mẹ chồng.

Một số bài thơ có sử dụng