Có 1 kết quả:

tập tục

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Thói quen có từ lâu đời trong nếp sống của người dân một vùng, một nước.

Một số bài thơ có sử dụng