Có 1 kết quả:

tập binh

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Thao dượt việc đánh giặc.