Có 1 kết quả:

tập nhiễm

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nhuốm vào lâu dần thành thói quen.