Có 1 kết quả:

tập khí

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Điều có được do thói quen. Tính nết đã quen.

Một số bài thơ có sử dụng