Có 1 kết quả:

hàn lâm viện

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Lập ra từ thời nhà Đường, chuyên lo về chiếu của vua. Nhà Tống thiết đặt “Hàn Lâm Học Sĩ Viện” 翰林學士院, giữ việc khởi thảo chiếu chỉ ở nội triều. Nhà Minh đổi thành “Hàn Lâm Viện” 翰林院, nắm việc trứ tác trong nội các. Cũng gọi là “Mộc Thiên” 木天, “Cấm Lâm” 禁林.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tên một cơ quan của triều đình Trung Hoa và Việt Nam thời xưa, quy tụ các văn thần, coi về việc biên soạn giấy tờ, trước tác sách vở các loại — Ngày nay dùng để chỉ cơ quan quốc gia, trông coi về văn học nghệ thuật ( lại một số quốc gia Tây phương ).

Một số bài thơ có sử dụng