Có 1 kết quả:

kiều xí

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nghểnh lên mà nhìn đợi trông chờ.

Một số bài thơ có sử dụng