Có 1 kết quả:

kiều tài

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Giỏi vượt hơn mọi người xung quanh.

Một số bài thơ có sử dụng